پرش لینک ها

دوره های برگزار شده

فهرست دوره های برگزار شده از سال 1392 تاکنون

13-15 اردیبهشت 1403
MTCNA
مشهد
19-21 بهمن 1402
MTCWE
مشهد
4-6 بهمن 1402
MTCNA
مشهد
15-17 آذر 1402
MTCNA
تهران
12-15 مهر 1402
VOIP Issabel
مشهد
23-25 شهریور 1402
MTCNA
مشهد
4-6 مرداد 1402
MTCNA
مشهد
8-9 تیر 1402
MTCRE
مشهد
26-28 اردیبهشت 1402
MTCNA
مشهد
۲۶-۲۹ بهمن ۱۴۰۱
VOIP Issabel
مشهد
13-15 بهمن 1401
MTCWE
مشهد
دی1401
Active Directory
تربت جام
دی1401
 (VCP)VmWare
تربت جام
16-18 آذر 1401
MTCNA
مشهد
۲۶-۲۴ شهریور ۱۴۰۱
MTCNA
مشهد
13-14-15 خرداد 1401
MTCWE
مشهد
13-14-16 اردیبهشت 1401
MTCNA
مشهد
1-15 اسفند 1400
MTCWE
مشهد
26-27-28-29 بهمن 1400
VOIP
مشهد
15-16-17 دی 1400
MTCNA
مشهد
13-14 آبان 1400
MTCRE
مشهد
5-6-7 آبان 1400
MTCNA
تربت جام
30 مهر الی 2 آبان 1400
MTCWE
مشهد
13-15-16 مهر 1400
MTCNA
مشهد
17-18 تیر 1400
MTCUME
مشهد
25-26-27-28 خرداد 1400
VOIP
رشت
14-15-16 خرداد 1400
MTCNA
مشهد
23-24-25-26 اردیبهشت 1400
VOIP
مشهد
11-12-13 فروردین 1400
MTCNA
مشهد
22-23-24-25 بهمن 1399
VOIP
مشهد
8-9-10 بهمن 1399
MTCNA
مشهد
18-19 دی 1399
MTCTCE
مشهد
2-3-4 آبان 1399
MTCNA
مشهد
27-28 شهریور 1399
MTCRE
مشهد
13-14 شهریور 1399
MTCWE
رشت
6-7-8 شهریور 1399
MTCNA
مشهد
6-7-8 شهریور 1399
MTCNA
مشهد
11-12 تیر 1399
MTCWE
مشهد
28-30 خرداد 1399
MTCNA
مشهد
22-25 بهمن 1398
MTCNA
مشهد
17-18 بهمن 1398
MTCUME
مشهد
9-11 بهمن 1398
MTCNA
رشت
3-4 بهمن 1398
MTCWE
مشهد
20-22 آذر 1398
MTCNA
مشهد
6-8 آذر 1398
MTCNA
مشهد
3-5-7-9-10 آبان 1398
Virtualization – VCP 6.5
مشهد
25-27 مهر 1398
MTCNA
مشهد
28-29 شهریور 1398
MTCWE
مشهد
17-18 مرداد 1398
MTCRE
مشهد
10-11 مرداد 1398
MTCTCE
مشهد
6-8-9 مرداد 1398
MTCRE
مشهد
26-28 تیر 1398
MTCNA
مشهد
6-7 تیر 1398
MTCWE
بیرجند
3-5 تیر 1398
MTCNA
بیرجند
30-31 خرداد 1398
MTCWE
تهران
28-29 خرداد 1398
MTCRE
تهران
22-23 خرداد 1398
MTCWE
مشهد
15-18 خرداد 1398
MTCNA
مشهد
8-9 خرداد 1398
MTCNA
تربت حیدریه
1-2 خرداد 1398
MTCNA
تربت حیدریه
24-27 اردیبهشت 1398
MTCNA
تهران
12-13 اردیبهشت 1398
MTCRE
مشهد
21-23 فروردین 1398
MTCTCE
هرات – افغانستان
18-20 فروردین 1398
MTCWE
هرات – افغانستان
14-17 فروردین 1398
MTCNA
هرات – افغانستان
9-12 فروردین 1398
MTCNA
مشهد
15-17 اسفند 1397
MTCWE
مشهد
7-10 اسفند 1397
MTCNA
تهران
30 بهمن الی 3 اسفند 1397
MTCINE
مشهد
19-22 بهمن 1397
MTCNA
مشهد
10-12 بهمن 1397
MTCTCE
مشهد
27-28 دی 1397
MTCUME
مشهد
6-7 دی 1397
MTCUME
مشهد
21-23 آذر 1397
MTCNA
مشهد
16-17 آذر 1397
MTCRE
مشهد
14 آذر 1397
MTCNA
مشهد
10 آذر 1397
MTCNA
مشهد
2-4 آذر 1397
MTCWE
مشهد
24-27 آبان 1397
MTCNA
کابل
20-23 آبان 1397
MTCINE
هرات – افغانستان
17-19 آبان 1397
MTCWE
هرات – افغانستان
13-16 آبان 1397
MTCNA
هرات – افغانستان
8-11 آبان 1397
MTCNA
مشهد
1-4 آبان 1397
MTCNA
بیرجند
25-26 مهر 1397
MTCWE
دبی
22-24 مهر 1397
MTCNA
دبی
3-6 مهر 1397
MTCNA
رشت
21-23 شهریور 1397
MTCWE
مشهد
6-9 شهریور 1397
MTCNA
مشهد
31 مرداد الی 2 شهریور 1397
MTCTCE
مشهد
2-5 مرداد 1397
MTCNA
سبزوار
15-18 تیر 1397
MTCNA
مشهد
25-26 اردیبهشت 1397
MTCRE
مشهد
12-14 اردیبهشت 1397
MTCTCE
بیرجند
30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1397
MTCWE
مشهد
9-12 فروردین 1397
MTCNA
مشهد
1-4 اسفند 1396
MTCNA
بیرجند
26-28 بهمن 1396
MTCUME
مشهد
19-22 بهمن 1396
MTCNA
مشهد
27-30 دی 1396
MTCINE
مشهد
21-23 دی 1396
MTCWE
مشهد
5 دی 1396
+Network
مشهد
22-25 آذر 1396
MTCNA
مشهد
15-18 آذر 1396
MTCNA
مشهد
9-11 آذر 1396
MTCRE
مشهد
5-8 آذر 1396
MTCNA
مشهد
12-13 آبان 1396
MTCUME
بیرجند
3-5 آبان 1396
MTCWE
مشهد
27-29 مهر 1396
MTCUME
مشهد
19-22 مهر 1396
MTCNA
مشهد
11-14 مهر 1396
MTCNA
مشهد
8-10 شهریور 1396
MTCWE
مشهد
1-3 شهریور 1396
MTCTCE
مشهد
25 تیر 1396
سمینار وایرلس
مشهد
13-16 تیر 1396
MTCNA
بجنورد
5-9 تیر 1396
MTCNA
مشهد
21-23 اردیبهشت 1396
MTCWE
بیرجند
15-16 اردیبهشت 1396
MTCRE
هرات – افغانستان
11-14 اردیبهشت 1396
MTCNA
هرات – افغانستان
5-8 اردیبهشت 1396
MTCNA
مشهد
31 فروردین الی 1 اردیبهشت 1396
MTCUME
مشهد
فروردین 1396
MTCWE
مشهد
15-18 فروردین 1396
MTCNA
مشهد
اسفند و فروردین 96-1395
MTCNA
مشهد
18-21 اسفند 1395
MTCINE
مشهد
12-14 اسفند 1395
VOIP
مشهد
11-14 اسفند 1395
MTCNA
مشهد
5-7 اسفند 1395
MTCWE
مشهد
27-29 بهمن 1395
VOIP
مشهد
21-22 بهمن 1395
MTCRE
مشهد
13-15 بهمن 1395
MTCWE
رشت
7-9 بهمن 1395
MTCTCE
مشهد
22-25 دی 1395
MTCNA
مشهد
16-18 دی 1395
MTCUME
مشهد
1-4 دی 1395
MTCNA
بیرجند
25-27 آذر 1395
MTCWE
مشهد
16-19 آذر 1395
MTCNA
رشت
8-11 آذر 1395
MTCNA
مشهد
26-28 آبان 1395
MTCNA
سبزوار
22-24 آبان 1395
MTCRE
اسفراین
13-14 آبان 1395
MTCRE
مشهد
20-22-24 مهر 1395
MTCNA
مشهد
14-16 مهر 1395
MTCWE
مشهد
9-10 مهر 1395
Virtual Datacenter
مشهد
25-27 شهریور 1395
MTCUME
مشهد
19-22 شهریور 1395
MTCNA
مشهد
28-30 مرداد 1395
MTCTCE
مشهد
24-26 مرداد 1395
MTCWE
اسفراین
21-23 مرداد 1395
MTCWE
سبزوار
7-9 مرداد 1395
MTCWE
تهران
1-6 مرداد 1395
MTCNA
اسفراین
30 تیر الی 1 مرداد 1395
MTCNA
بجنورد
21 تیر 1395
+Network
مشهد
17-19 تیر 1395
MTCWE
مشهد
14-16 خرداد 1395
MTCRE
مشهد
5-8 خرداد 1395
MTCNA
مشهد
31 اردیبهشت الی 2 خرداد 1395
MTCWE
بجنورد
24-26 اردیبهشت 1395
MTCWE
رشت
23-24 اردیبهشت 1395
Virtual Datacenter
مشهد
20-23 اردیبهشت 1395
MTCNA
رشت
14-17 اردیبهشت 1395
MTCNA
مشهد
26-28 فروردین 1395
MTCUME
مشهد
25-28 فروردین 1395
MTCNA
مشهد
19-21 فروردین 1395
MTCWE
مشهد
12-15 فروردین 1395
MTCNA
مشهد
20-23 اسفند 1394
MTCNA
رشت
16-17 اسفند 1394
MTCRE
رشت
13-14 اسفند 1394
MTCRE
شیراز
10-12 اسفند 1394
MTCWE
شیراز
6-7 اسفند 1394
Virtual Datacenter
مشهد
4-6 اسفند 1394
VMware-VCP-6
رشت
1-3 اسفند 1394
VMware-VCP-6
رشت
29 بهمن الی 2 اسفند 1394
MTCNA
بجنورد
28-30 بهمن 1394
Asterisk
مشهد
21-24 بهمن 1394
MTCNA
مشهد
4-7 آذر 1394
MTCNA
بیرجند
3 آبان 1394
CEH
مشهد
25 مهر الی 18 آبان 1394
+Network
مشهد
14-16 بهمن 1394
Asterisk
مشهد
14-17 بهمن 1394
MTCNA
بیرجند
8-11 دی 1394
MTCTCE
مشهد
2-4 دی 1394
MTCWE
بیرجند
24-27 آذر 1394
MTCNA
رشت
17-18-23-24 آذر 1394
MTCUME
مشهد
19-21 آذر 1394
MTCWE
مشهد
25 آبان الی 9 آذر 1394
MTCNA
مشهد
6-25 آبان 1394
MTCNA
مشهد
21-22 آبان 1394
VOIP
مشهد
13-16 آبان 1394
MTCNA
بیرجند
22-25 مهر 1394
MTCNA
مشهد
2-3 مهر 1394
MTCUME
مشهد
30شهریور الی 12 مهر 1394
MTCNA
مشهد
21-25 شهریور 1394
MTCNA
بندرعباس
12-14 شهریور 1394
MTCWE
مشهد
4-7 شهریور 1394
MTCNA
مشهد
28-30 مرداد 1394
MTCTCE
مشهد
7-10 مرداد 1394
MTCINE
مشهد
27-30 تیر 1394
MTCNA
مشهد
خرداد 1394
+Network
مشهد
21-23 خرداد 1394
MTCWE
مشهد
13-16 خرداد 1394
MTCNA
مشهد
31 اردیبهشت الی 1 خرداد 1394
MTCRE
مشهد
10-13 اردیبهشت 1394
MTCNA
مشهد
3-4 اردیبهشت 1394
MTCUME
مشهد
12-15 فروردین 1394
MTCNA
مشهد
6-8 مارس 2015
MTCWE
کابل
2-5 مارس 2015
MTCNA
کابل
7-8 اسفند 1393
MTCRE
مشهد
29 بهمن الی 1 اسفند 1393
MTCWE
مشهد
22-25 بهمن 1393
MTCNA
مشهد
16-19 بهمن 1393
MTCNA
بیرجند
23-26 دی 1393
MTCNA
مشهد
12-14 آذر 1393
MTCTCE
مشهد
6-7 آذر 1393
MTCRE
مشهد
29-30 خرداد 1393
MTCUME
مشهد
آبان 1393
MTCNA
اصفهان
13-16 خرداد 1393
MTCNA
مشهد
21-23 خرداد 1393
MTCWE
مشهد
28-30 آبان 1393
MTCWE
مشهد
23-26 اردیبهشت 1393
MTCNA
مشهد
14-19 اردیبهشت 1393
MTCNA
مشهد
3-5 اردیبهشت 1393
MTCTCE
مشهد
24-26 فروردین 1393
MTCWE
تبریز
22-23 فروردین 1393
MTCUME
تبریز
18-21 فروردین 1393
MTCNA
تبریز
12-15 فروردین 1393
MTCNA
مشهد
15-16 اسفند 1392
MTCRE
مشهد
6-9 اسفند 1392
MTCNA
کرج
30 بهمن الی 2 اسفند 1392
MTCWE
مشهد
26-29 دی 1392
MTCNA
مشهد
27-29 آذر 1392
MTCWE
مشهد
20-22 آذر 1392
MTCTCE
مشهد
5-8 آذر 1392
MTCNA
مشهد
30 مهر الی 3 آبان 1392
MTCNA
مشهد
23-26 مهر 1392
MTCNA
مشهد
17-19 مهر 1392
MTCWE
مشهد
28-30 شهریور 1392
MTCRE
مشهد
13-14 شهریور 1392
MTCRE
تبریز
11-12 شهریور 1392
MTCRE
تبریز
7-10 شهریور 1392
MTCNA
تبریز
4-6 شهریور 1392
MTCWE
تبریز
31 مرداد الی 3 شهریور 1392
MTCNA
تبریز
10-12 مرداد 1392
MTCRE
مشهد
12-14 مرداد 1392
MTCRE
مشهد
27-30 تیر 1392
MTCNA
مشهد
18-21 مرداد 1392
MTCNA
مشهد