عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCNAMTCNAتهرانمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEمشهدمرداد ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامظرفیت محدودMikroTik
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهد مرداد ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامVirtualization
pfSensepfSenseمشهدمرداد ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نامSecurity
MTCNAMTCNAمشهدشهریور ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهدشهریور ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
ICAEICAEمشهد شهریور ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهدمهر ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامظرفیت تکمیلMikroTik
MTCUMEMTCUMEمشهد آبان ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEمشهدآبان ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCIPV6EMTCIPV6Eمشهدآذرماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCSEMTCSEمشهدآذر ماه ۹۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان-هراتمتعاقبا اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هراتمتعاقبا اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هراتمتعاقبا اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNADubaiمتعاقبا اعلام خواهد شدHamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik