عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCSEMTCSEمشهد۴-۵ آذر ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEمشهد۱۷ الی ۱۹ آذر ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهد۲۰-۲۲-۲۴-۲۶ آذر ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامVirtualization
MTCUMEMTCUMEمشهد۲-۳ دی ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAمشهد۱۵ الی ۱۷ دی ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
pfSensepfSenseمشهد۱ بهمن ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نامSecurity
MTCTCEMTCTCEمشهد۱۴-۱۵ بهمن ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نام
VOIPVOIPمشهد۲۶ الی۲۹ بهمن ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCIPV6EMTCIPV6Eمشهد۵-۶ اسفند ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهد۲۹-۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۱۳ الی ۱۵ خرداد ۱۴۰۱۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAرشتبه زودی اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAتهرانبه زودی اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هراتبه زودی اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان-هراتبه زودی اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هراتبه زودی اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNADubaiبه زودی اعلام خواهد شدHamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik