عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
VOIPVOIPمشهد۲۸ الی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامظرفیت تکمیل
MTCNAMTCNAافغانستان-هراتهفته اول خرداد ۱۴۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هراتهفته دوم خرداد ۱۴۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۲۶ الی۲۸ خرداد ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCINEMTCINEمشهد۱۷-۱۸ تیر۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCUMEMTCUMEمشهد
۳۰-۳۱ تیر ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۷-۸ مرداد۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCIPV6EMTCIPV6Eمشهد۲۷-۲۸ مرداد ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهد۱۱-۱۲ شهریور ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEمشهد۱۵-۱۶ مهر ۱۴۰۰۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نام
MTCSEMTCSEمشهدمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهدمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامVirtualization
pfSensepfSenseمشهدمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نامSecurity
MTCNAMTCNAرشتمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAتهرانمتعاقبا اعلام خواهد شد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هراتمتعاقبا اعلام خواهد شدمهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNADubaiمتعاقبا اعلام خواهد شدHamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik